QUAY LẠI

Thể lệ chơi thử

Hướng dẫn và thể lệ

Cơ cấu điểm

Nếu bạn chơi 10K thì tương ứng với mỗi Bậc số, bạn nhận các điểm thưởng sau:

Chơi bậc 1

 • Trùng 1 số kết quả: bạn nhận 2 điểm

 • Chơi bậc 2

 • Trùng 2 số kết quả: bạn nhận 9 điểm

 • Chơi bậc 3

 • Trùng 2 số kết quả: bạn nhận 2 điểm
 • Trùng 3 số kết quả: bạn nhận 20 điểm

 • Chơi bậc 4

 • Trùng 2 số kết quả: bạn nhận 1 điểm
 • Trùng 3 số kết quả: bạn nhận 5 điểm
 • Trùng 4 số kết quả: bạn nhận 40 điểm

 • Chơi bậc 5

 • Trùng 3 số kết quả: bạn nhận 1 điểm
 • Trùng 4 số kết quả: bạn nhận 15 điểm
 • Trùng 5 số kết quả: bạn nhận 440 điểm

 • Chơi bậc 6

 • Trùng 3 số kết quả: bạn nhận 1 điểm
 • Trùng 4 số kết quả: bạn nhận 4 điểm
 • Trùng 5 số kết quả: bạn nhận 45 điểm
 • Trùng 6 số kết quả: bạn nhận 1,250 điểm

 • Chơi bậc 7

 • Trùng 3 số kết quả: bạn nhận 1 điểm
 • Trùng 4 số kết quả: bạn nhận 2 điểm
 • Trùng 5 số kết quả: bạn nhận 10 điểm
 • Trùng 6 số kết quả: bạn nhận 120 điểm
 • Trùng 7 số kết quả: bạn nhận 4,000 điểm

 • Chơi bậc 8

 • Không trùng số nào: bạn nhận 1 điểm
 • Trùng 4 số kết quả: bạn nhận 1 điểm
 • Trùng 5 số kết quả: bạn nhận 5 điểm
 • Trùng 6 số kết quả: bạn nhận 50 điểm
 • Trùng 7 số kết quả: bạn nhận 500 điểm
 • Trùng 8 số kết quả: bạn nhận 20,000 điểm

 • Chơi bậc 9

 • Không trùng số nào: bạn nhận 1 điểm
 • Trùng 4 số kết quả: bạn nhận 1 điểm
 • Trùng 5 số kết quả: bạn nhận 3 điểm
 • Trùng 6 số kết quả: bạn nhận 15 điểm
 • Trùng 7 số kết quả: bạn nhận 150 điểm
 • Trùng 8 số kết quả: bạn nhận 1,200 điểm
 • Trùng 9 số kết quả: bạn nhận 80,000 điểm

 • Chơi bậc 10

 • Không trùng số nào: bạn nhận 1 điểm
 • Trùng 5 số kết quả: bạn nhận 2 điểm
 • Trùng 6 số kết quả: bạn nhận 8 điểm
 • Trùng 7 số kết quả: bạn nhận 60 điểm
 • Trùng 8 số kết quả: bạn nhận 740 điểm
 • Trùng 9 số kết quả: bạn nhận 15,000 điểm
 • Trùng 10 số kết quả: bạn nhận 200,000 điểm
 • Bảng tổng kết điểm thưởng cho từng Bậc số

  BẬC SỐ BẠN CHỌN

  Bậc 10

  Bậc 9

  Bậc 8

  Bậc 7

  Bậc 6

  Bậc 5

  Bậc 4

  Bậc 3

  Bậc 2

  Bậc 1


  KẾT
  QUẢ

  Trùng 10 số

     200,000  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Trùng 9 số

       15,000  

       80,000  

   

   

   

   

   

   

   

   

  Trùng 8 số

            740  

         1,200  

       20,000  

   

   

   

   

   

   

   

  Trùng 7 số

              60  

            150  

            500  

         4,000  

   

   

   

   

   

   

  Trùng 6 số

                8  

              15  

              50  

            120  

         1,250  

   

   

   

   

   

  Trùng 5 số

                2  

                3  

                5  

              10  

              45  

            440  

   

   

   

   

  Trùng 4 số

   

                1  

                1  

                2  

                4  

              14  

              40  

   

   

   

  Trùng 3 số

   

   

   

                1  

                1  

                1  

                5  

              20  

   

   

  Trùng 2 số

   

   

   

   

   

   

                1  

                2  

                9  

   

  Trùng 1 số

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                2  

  Không trùng

                1  

                1  

                1